Hoofdsectie

Familie ondersteuning

Familie ondersteuning


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

We merken vaak dat ouders die een kind hebben niet weten op welke voordelen ze recht hebben en welke taken en locaties ze nodig hebben.

Egyszerыbb positie in de szьlх bij het werken in een werkplaats, waar tбrsadalombiztosнtбsi йs csalбdtбmogatбsi kifizetхhely mыkцdik omdat beide biztosнtбsi idхhцz kцtцtt en het onvervreemdbare recht jбrу kinderen utбni ellбtбst megбllapнtjбk йs folyуsнtjбk goed (terhessйgi-gyermekбgyi segйly, gyermekgondozбsi dнj, gyermekgondozбsi segйly, anyasбgi ondersteuning, familiefeesten).
Als de in aanmerking komende ouder echter op een werkplek werkt waar geen betaling is, moet het voordeel door verschillende instellingen worden geclaimd.
Voor het gemak vermelden we de voordelen waar ouders, vooral als ze hun eerste kind krijgen, recht op hebben.
We beschrijven de voorwaarden waaronder de claim kan worden ingediend, hoe deze aan te vragen en welke documenten bij het claimformulier moeten worden gevoegd. Zwangerschapsondersteuning, kinderopvang en familiepillen. Er zijn voordelen voor de burgerrechten die beschikbaar zijn voor alle ouders, dus deze zijn allemaal onderwerp van juridische discussie.
De voordelen worden voortdurend gepresenteerd, met eerst informatie over gezinsmaaltijden.
Gezinsondersteuning is een geldelijke gezinsuitkering die maandelijks door de staat wordt verstrekt voor de opvoeding en opvoeding van kinderen.

Ze hebben recht op familie-hotspots

Iedereen in Hongarije komt mogelijk in aanmerking voor familiebars
 1. Hongaarse burger,
 2. een persoon die een vluchteling is of een persoon die wordt erkend als vluchteling of die wordt erkend als een staatloze,
 3. Personen die in aanmerking komen voor het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie zoals gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad, alsmede op de Citizen Szmtv. van de Republiek Hongarije, indien op het moment van het claimen van het recht op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Republiek Hongarije, zoals gedefinieerd in de Szmtv,
 4. de szociбlis biztonsбgi systemen йs de Kцzцssйgen belьl mozgу munkavбllalуkra csalбdtagjaikra tцrtйnх alkalmazбsбrуl szуlу meghatбrozott tanбcsi Verordening szemйly 1408/71 / EEG van de Raad (bijv. йs de Eurуpai Gazdasбgi Tйrsйghez tartozу orszбg бllampolgбra, munkavбllalу, egyйni vбllalkozу, diбk etc csalбdtagja) wanneer de ellбtбs op het moment van aanvraag van het recht om vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de Republiek Hongarije zoals gedefinieerd in de Szmtv, en onder voorbehoud van de persoonlijke gegevens van de inwoners van de Republiek Hongarije.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gezinsleden

Gezinsleden hebben recht op de hierboven genoemde personen onder de volgende voorwaarden:
I.) Met betrekking tot een kind dat in zijn of haar huishouden is grootgebracht, hebben de gezinsleden recht op:
 1. de bloedige baai,
 2. de gastvrije ouders,
 3. woonkamer met ouders,
 4. die een kind, opgevoed in zijn eigen huishouden, wil opvoeden, als het proces al aan de gang is,
 5. de opvoeder,
 6. de officiële opvoeder,
 7. de gyбm,
 8. aan wie de bescherming van kinderen en de ouders van de voogdijouder van XXXI. Overeenkomstig artikel 72, lid 1, van de wet van 22 december 1977 op de dierenwet (hierna: dierenwet), is het kind in voorlopige hechtenis genomen.
In dit geval komen de bovengenoemde personen alleen in het gezinsfeest als het kind:
 1. is nog niet ingeschreven, of
 2. de schoolplicht niet is opgehouden te bestaan, of
 3. Hij schrijft zich meestal in op de middelbare school, middelbare school en beroepsscholen tot het einde van het jaar bereikt hij de leeftijd van 23.
In het geval van gezinsleden moet dat kind ook worden beschouwd als een kind dat in zijn / haar eigen huishouden is grootgebracht.
 1. die tijdelijk afwezig is geweest in het huishouden vanwege de voortzetting van zijn of haar huishoudelijke studies of medische behandeling;
 2. die tot 30 dagen in een sociale instelling is geplaatst;
 3. die in tijdelijke zorg is voor het verzoek van de ouders of bij de ouders verblijft in een tijdelijke woning voor het gezin (artikelen 49-51 van de Living Act).
 4. Als de ouder van een minderjarige ouder dan 16 jaar vanaf 1 januari 2006 niet samenwoont met het kind uit zijn of haar eigen huishouden, moet de gezinsouder een familielid hebben.
II.) Met betrekking tot een kind dat is opgegroeid in een weeshuis, een gevangenisinstelling of een penitentiaire inrichting, heeft hij recht op gezinstoelagen:
 1. de in schatten geklede jurk, respectievelijk
 2. de curator is een ad hoc verzorger.
In dit geval hebben gezinsleden echter alleen recht op de bovengenoemde personen als het kind
 1. nog niet onderworpen aan verplichte scholing; of
 2. zijn schoolveroudering is niet opgehouden; of
 3. Hij schrijft zich meestal in op de middelbare school, middelbare school en beroepsscholen tot het einde van het jaar bereikt hij de leeftijd van 23.
III.) In het geval van een kind dat is geplaatst in een sociale instelling die op het grondgebied van Hongarije actief is, heeft het hoofd van de sociale instelling recht op gezinstoelagen.
IV.) Op zichzelf hebben de familiebarrières het recht om:
 1. personen ouder dan 18 jaar die blijvend ziek of ernstig gehandicapt zijn, op voorwaarde dat zij na de leeftijd van 18 jaar een hogere hoeveelheid kinderbijslag hebben ontvangen;
 2. Een persoon van wettelijke leeftijd die zich inschrijft op de basisschool, middelbare school, beroepsopleiding tot het einde van het schooljaar waarin hij de leeftijd van 23 jaar bereikt,
  • (b bis) elk van zijn ouders is overleden;
  • (bb) de overleden ouder die ongehuwd, gescheiden, gescheiden of gescheiden is in het huishouden;
  • (b quater) is verbannen uit het overgangs- of voortgezet onderwijs;
  • bd) de voogdij over het kind is opgehouden te bestaan ​​vanwege zijn of haar grootouders
  • be) door het weeshuis, is de verplichte opleiding van de persoon die is aangegeven in de beslissing om het huis van de ouder te verlaten niet gestopt en hebben de gezinsleden de school vóór de leeftijd verlaten.
Familiefeesten voor hetzelfde kind worden altijd aan slechts één persoon verleend, dat wil zeggen aan slechts één persoon.
Als het kind samenwoont met een ouder die in het huishouden woont, kan elke ouder volgens zijn gezamenlijke verklaring aanspraak maken op de ouder van het kind. Als de ouders het niet eens kunnen worden over dit verzoek, beslist de ouder die om hulp vraagt ​​op verzoek van de ouderlijke verantwoordelijkheid.

Wie is een persoon die permanent ziek of ernstig gehandicapt is?

 • Kinderen jonger dan 18 jaar die permanent ziek of ernstig gehandicapt zijn en die wegens ziekte of handicap zoals gedefinieerd in speciale wetgeving (Decreet 5/2003. (II.19.) ESCSM) zorg of zorg nodig hebben;
 • een persoon ouder dan 18 die ten minste 67% van zijn of haar vermogen om te werken heeft verloren vóór het bereiken van de leeftijd van 18, en deze status wordt gehandhaafd gedurende een jaar of ten minste gedurende een jaar.

Leeftijd voorwaarden

Kinderen die hun opleiding voortzetten in een openbare onderwijsinstelling blijven profiteren tot het einde van het schooljaar waarin de student de leeftijd van 23 jaar bereikt.

Aantal familieduiven

Gezinsleden moeten besluiten het aantal handdoeken voor het gezin minstens eenmaal per jaar te verhogen.
Vanaf 1 januari 2007 is het maandelijkse aantal familiebars:
 1. HUF 11.700 voor een gezin met één kind,
 2. 12 700 HUF voor een alleenstaande ouder met een kind,
 3. HUF 12.700 voor een gezin met twee kinderen,
 4. 13 800 HUF per alleenstaande ouder met twee kinderen,
 5. HUF 14.900 voor een gezin met drie of meer kinderen,
 6. $ 15.900 voor een alleenstaande ouder met drie of meer kinderen,
 7. in het geval van een gezin met een kind dat aan een langdurige ziekte lijdt, een ernstig gehandicapt kind, of een kind ten laste van een kind dat in een weeshuis, een penitentiaire inrichting, een penitentiaire instelling of een sociale instelling woont,
 8. 24.400 HUF voor een alleenstaande die een kind grootbrengt met een langdurige ziekte of een ernstig gehandicapt kind,
 9. wonen in een weeshuis, penitentiaire inrichting, penitentiaire instelling of sociale instelling, hoger opgeleid, geplaatst in een officieel pleeggezin, is niet permanent ziek of ernstig ziek. 72.800 HUF voor een kind dat tijdelijk in hechtenis wordt genomen overeenkomstig artikel 72, lid 1,
 10. in een openbare onderwijsinstelling met een belangrijke uitzondering in de leeftijd van achttiende, bij voltooiing van de achttiende, op of na de achttiende
 11. de gyбmhivatal berichten van deze mensen in szьlхi hбz elhagyбsбt megjelцlt szemйlynek engedйlyezх hatбrozatban als de tankцtelezettsйge mйg niet szыnt bij йs de csalбdi pуtlйk de nagykorъsбgбt megelхzхen get х rйszйre kerьlt folyуsнtбsra, tovбbbб de бltalбnos school, kцzйpiskolai, school voor beroepsonderwijs tanulmбnyokat folytatу nagykorъ szemйlynek, in de tanйvnek de tot ze de leeftijd van 23 bereikt (die een alleenstaande ouder heeft die een ongehuwd, ongehuwd, gehuwd of gescheiden heeft $ 5.000.
Het familieticket - ongeacht de datum van aanvraag en beëindiging - moet worden vastgesteld en een volledige maand worden voortgezet.

Met wie kan rekening worden gehouden bij de berekening van het aantal familievlinders?

Voor het bepalen van het aantal familievlinders mag alleen het bloed van een geboren, geadopteerd of opgevoed kind in aanmerking worden genomen,
 1. die leeft en wil in het huishouden
  • gelet op het recht van de ouders, de pleegouders, de officiële pleegouders, de FAMILIE FAMILIEJONGENS
  • ingeschreven in een instelling voor hoger onderwijs, ingeschreven in een eerste erkend tertiair onderwijssysteem, ingeschreven in een eerste universitair of universitair niveau, en heeft geen regulier inkomen
  • die op zichzelf recht heeft op een familiefeest;
 2. een persoon met een handicap en sociale uitkeringen, op voorwaarde dat hij of zij niet tijdelijk of continu door het weeshuis is opgeleid,

Wie maakt jou uniek?

Voor het bepalen van de gezinsstatus van een gezin is de ouder of edelsteen uniek:
 1. die alleenstaand, weduwnaar, weduwnaar, gescheiden, ongehuwd is en geen partner heeft;
 2. die uzelf of uw echtgenoot (levenspartner) is:
  • student van een openbare instelling,
  • mensen met een handicap of blinde handicap,
  • de som van de invaliditeitspensioen, de accidentele invaliditeitspensioen en de gepensioneerde overschrijdt niet het minimumbedrag van het invaliditeitspensioen bepaald door elke invaliditeitsgroep en geen andere inkomsten,
  • bij pensionering - met uitzondering van invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vermeld in de vorige paragraaf - en het bedrag van het ouderdomspensioen en van het ouderdomspensioen mag het minimum van de oudste niet overschrijden
  • ouderen in reguliere sociale bijstand, reguliere sociale bijstand, invaliditeit, militaire zorg en andere inkomsten,
  • hij / zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en geen inkomen heeft.

Pauzeert de stroom van familievlinders

Als een persoon ouder dan 18 jaar een regulier inkomen heeft, moet het familielid met zijn of haar inkomen op die rekening worden opgeschort vanaf de vierde maand totdat hij of zij een regulier inkomen heeft.

Het familiefeestverzoek

Verzoeken om gezinsleden van - 223/1998. (XII. 30.) Reg. Nr. 1 Bijlage - Verzoekschrift voor verzoekschriften voor gezinsdoeleinden en indienen door formulier nummer 1 in te vullen. Het formulier kan gratis worden verkregen bij de aanvraaginstanties of bij een van uw lokale autoriteiten of kan hier worden gedownload.
De nummer 1 kaart voor Family Bills is hier beschikbaar.
De aanvraag moet ook vergezeld gaan van een verantwoording van de feiten (bijvoorbeeld uniekheid) en gegevens (aantal kinderen) die nodig zijn voor de aanwerving. De sollicitatie is gecertificeerd door de claimende instantie (de regionale administratie van de Hongaarse Staatskas en het bijkantoor en het Family Payment Office, indien aanwezig, bij de sollicitatie).
In alle gevallen wordt het recht vastgesteld op basis van de op het formulier ingediende aanvraag, de daaraan gehechte verklaringen en de ingediende certificaten. De eiser moet een schriftelijke verklaring afleggen over de voorwaarden waarvoor geen bewijs is vereist (bijvoorbeeld: samenwonende ouders hebben een claim nodig), maar de claim wel.
Op verzoek moet u een kopie tonen of bijvoegen:
 1. een geldig legitimatiebewijs om de identiteit van een persoon die u nodig heeft te verifiëren,
 2. de originele geboorteakte van het kind (eren) (bij gebreke hiervan, elke andere passende verklaring),
 3. de aanvrager en het kind hebben een competentiecertificaat, een bewijs van effectiviteit,
 4. de woonkamer met de ouder vereist een huwelijksakte,
 5. de beslissing van de overledene om de overledene te bevelen,
 6. een persoon die een kind in zijn of haar huishouden wil opvoeden en de procedure is aan de gang, heeft het Orphan's Office de plaatsing bevolen
 7. en de persoon aan wie het kind in voorlopige hechtenis is geplaatst.
De csalбdi pуtlйk irбnt benyъjtott igйnyeket illetйkes de igйnylх lakуhelye, tartуzkodбsi plaats door Hongarije Бllamkincstбr terьleti igazgatуsбga - fхvбrosban van de Budapest Pest County йs Regionбlis Igazgatуsбg - йs kirendeltsйgei of - indien dergelijke mыkцdik - de igйnylх munkahelyйn lйvх csalбdtбmogatбsi kifizetхhely bнrбlja het.
Alle claims en kosten met betrekking tot de evaluatie van claims komen niet in aanmerking.

Voortzetting van familiepools

Family Bills gelden voor de datum van indiening van de claim, op voorwaarde dat aan de toelatingscriteria is voldaan op het moment van indiening. Als de claim te goeder trouw wordt ingediend, is de gezinsrestitutie maximaal twee maanden geldig, de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan de datum van toepassing, op voorwaarde dat de subsidiabiliteitsperiode wordt gehandhaafd. De flux wordt geleverd door de aanvragende instantie.
De gezinstoelage wordt later, tegelijkertijd met de werkdag die eindigt op de letterlijke dag, of anders, tot de 15e van de maand die volgt op de letterlijke maand, betaald aan de in aanmerking komende persoon.

Meldingsplicht

De eigenaar van het gezin is verplicht de claiminstantie binnen 15 dagen in kennis te stellen van feiten of informatie die van invloed zijn op de geschiktheid of het bedrag daarvan.
De gezinsleden moeten tijdens de voortzetting of pauze van het gezin het volgende melden:
 1. verwijdering uit het in aanmerking komende huishouden van het kind,
 2. stopzetting van de aandoening die het kind, een persoon met een ernstige ziekte of ernstige handicap veroorzaakt,
 3. beëindiging van de student van het kind, studentstatus,
 4. het reguliere inkomen van een kind ouder dan 18 jaar,
 5. de voorwaarde van een buitenlands verblijf van meer dan 3 maanden dat recht heeft op de vergoeding,
 6. beëindiging van het recht op uitkeringen van de persoon,
 7. de eliminatie van de voorwaarde die uniekheid definieert,
 8. wijziging van de naam, bankrekening of thuisadres van de begunstigde.


Video: Weinig ondersteuning voor familie verwarde personen (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Leaman

  Ja inderdaad. Bij mij was het ook. Laten we dit probleem bespreken.

 2. Huntingtun

  Je hebt ongelijk. Ik kan het bewijzen. Schrijf me in PM, spreek.

 3. D'arcy

  Dit was en met mij. Over dit onderwerp kunnen we communiceren.Schrijf een bericht